Các yếu tố cần quan tâm trước khi đầu tư điện mặt trời cho gia đình