Dây nhảy quang multimode SC-LC tính năng, phân loại