Đế chữ U – phụ kiện quan trọng trong công trình viễn thông